Serwis archiwalny, aby przejść do serwisu tegorocznej edycji Kongresu Kultury Regionów, kliknij link

DZIEDZICTWO - SIEWCY, ORĘDOWNICY, KREATORZY...

Drukuj
DZIEDZICTWO - SIEWCY, ORĘDOWNICY, KREATORZY...
Dziedzictwo - Siewcy, Orędownicy, Kreatorzy – taki tytuł nosiła miła uroczystość uhonorowania ludzi, dla których praca na rzecz zachowania i rozwoju kultury w Małopolsce stanowi ważną część ich życia. Wśród odznaczonych byli przedstawiciele różnych regionów etnograficznych Polski południowej, w tym także pracownicy MCK SOKÓŁ. Minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorował Małgorzatę Kalarus, zastępcę dyrektora MCK SOKÓŁ, Medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS. Zarząd Województwa Małopolskiego wyróżnił kilkanaście osób Odznaką Honorową KRZYŻ MAŁOPOLSKI oraz Medalem POLONIA MINOR.

Termin: 18 października 2016
Miejsce: sala im. L. Lipińskiego
 


Odznaczeni przez Zarząd Województwa
Medalem Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR
 
Jadwiga ADAMCZYK ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowanie muzyczne a następnie studia podyplomowe „Dziedzictwo Kulturowe” na Wydziale Etnologii również Uniwersytetu Śląskiego. Pracę zawodową podjęła w roku 1986 w Szkole Podstawowej w Nowym Sączu.
Od roku 2000 pracuje w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, gdzie obecnie jako główny specjalista ds. muzyki ludowej i kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego. Z Jej udziałem powstał w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu całoroczny program edukacyjny pn. Małopolska Szkoła Tradycji.
Prawdziwą pasją Jadwigi ADAMCZYK jest praca w amatorskim ruchu artystycznym, przede wszystkim zaś w ruchu folklorystycznym. W okresie od 1989 do 1993 była członkiem Zespołu Regionalnego SĄDECZANIE w Nowym Sączu a od 1998 do 2013 prymistką i kierownikiem kapeli Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY z Nawojowej.
Niezależnie od pracy zawodowej oraz aktywności artystycznej, Jadwiga ADAMCZYK przez wiele lat pracowała jako nauczyciel prowadząc tzw. szkółki muzykowania ludowego, ucząc dzieci tradycyjnej gry na skrzypcach. Nauczyła ludowego muzykowania 40 młodych skrzypków. Ta działalność jest bezcenna dla ruchu folklorystycznego gdyż istnienie kapel ludowych warunkuje istnienie tego ruchu.
Jako kierownik Sekcji Dziedzictwa kulturowego kieruje zespołem pracowników, którzy prowadzą działalność na terenie całego województwa: organizują przeglądy, konkursy i festiwale folklorystyczne, prowadzą w różnych miejscowościach badania terenowe, udzielają konsultacji. Małopolska obfituje, jak żaden inny region, w bogactwo i różnorodność tradycyjnej kultury ludowej.


Janusz CIERLIK rozpoczął swoją przygodę z folklorem 34 lata temu. To właśnie wtedy narodziła się jego wielka pasja i zainteresowanie tradycyjną kulturą ludową. W latach 1981 – 1991 był tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”, w Zespole Pieśni i Tańca „Sobótka” oraz w Zespole Pieśni i Tańca „Jadowniczanie” z Jadownik.
W roku 1997 Janusz CIERLIK został instruktorem-choreografem Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”. Prowadzony przez Janusza CIERLIKA zespół MAŁY GWOŹDZIEC jest laureatem najwyższych nagród na Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego KRAKOWIACZEK w Łoniowej oraz dwukrotnym laureatem Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju. W 2012 roku zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu, jednym z największych i najbardziej prestiżowych festiwali dziecięcych w Polsce.
Życie Janusza CIERLIKA wypełnione jest folklorem regionu Krakowiaków Wschodnich. W ciągu ponad trzydziestu lat współpracował z zespołami z terenu gmin: Dębno, Borzęcin, Brzesko, Gromnik, Pleśna, Radłów, Rzezawa, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno. Pełnił rolę instruktora i choreografa w ponad 20 zespołach folklorystycznych.
Janusz CIERLNIK pracując z tak wieloma grupami przywiązuje dużą wagę do wierności tradycji, autentyczności przekazu i dbałości o szczegóły etnograficzne. Jego zaangażowanie i praca zaowocowały uczestnictwem i nagrodami dla prowadzonych przez niego zespołów w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach w kraju.
O pełnym pasji zaangażowaniu Janusza CIERLIKA w życie kulturalne regionu Krakowiaków świadczy długa lista nagród i wyróżnień. Jego zamiłowanie do tradycyjnej kultury ludowej, dbałość o zachowanie korzeni kulturowych, popularyzacja i praca w zakresie edukacji regionalnej zasługują na najwyższe uznanie.


Julian DYBIEC – historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się i wzrastał w Łącku, wsi o bogatych tradycjach w dziedzinie kultury ludowej. Jak sam podaje w autobiografii pt. „Z Łącka w świat”, jego świat wartości oparty na solidnych podstawach moralnych został ukształtowany przez to właśnie lokalne środowisko społeczne. Wartości te pozwoliły mu przezwyciężać różnorodne trudności życiowe i dążyć konsekwentnie do celu, którym była służba nauce.
Od lat prowadzi badania nad historią Sądecczyzny. Z czasem stał się uczestnikiem wielu działań naukowych podejmowanych na rzecz rozwoju Sądecczyzny: jako członek zespołu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, członek, projektant i organizator naukowy Muzeum Regionalnego w Łącku, członek Kolegium Redakcyjnego „Almanachu Łąckiego”. Jest również członkiem i działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej. Za podsumowanie Jego dotychczasowych dokonań na rzecz ziemi rodzinnej, można uznać obszerną pracę zbiorową, przygotowaną pod jego redakcją pt. „Łącko i Gmina Łącka” (Kraków 2012). Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo ukazujące całość zagadnień związanych z przeszłością i dniem dzisiejszym tej miejscowości. W 2016 r. ukazała się kolejna publikacja jego autorstwa „Kultura ludowa Łącka”, zawierająca teksty źródłowe związane z historią i kulturą ludową regionu oraz obszerny zbiór pieśni i przyśpiewek Górali Łąckich. Wydanie tej pozycji prof. Julian DYBIEC sfinansował ze środków własnych.
Profesor Julian DYBIEC to postać niezwykle zasłużona zarówno dla nauki, jak również środowiska i regionu, z którego się wywodzi. Propagator historii i kultury regionalnej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 pozycji i ma wielkie znaczenie dla badań nad dziejami Małopolski.


Piotr GRYŹLAK absolwent filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel – polonista w szkołach podstawowych. Od roku 1985 do 2009 pracował w Wydawnictwie Jagiellonia jako dziennikarz w Oddziale Sądeckim Dziennika Polskiego na stanowiskach: dziennikarza, reportera, redaktora, publicysty i przez wiele lat był dyrektorem Oddziału Dziennika Polskiego w Nowym Sączu.
W latach 2009 – 2010 pracował jako dziennikarz, redaktor prowadzący portalu sądeczanin.info oraz redaktor w miesięczniku Sądeczanin. Od roku 2011 pracuje w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ jako główny specjalista – kierownik Działu Marketingu i Promocji.
Piotr GRYŹLAK jako dziennikarz interesował się przede wszystkim dziedziną kultury. Redagował dodatki poświęcone kulturze oraz organizowanym w regionie najważniejszym wydarzeniom kulturalnym. Jako regionalny reporter był laureatem konkursów reportażowych.
Piotr GRYŹLAK współpracował i współpracuje z wieloma pismami, m.in.: Rocznik Sądecki, Wychowanie Muzyczne, Twoja Muza, Ruch Muzyczny, Tempo, Gazeta Krakowska, Dobry Tygodnik Sądecki. Jest autorem i współautorem kilku książek.
Swojej aktywności nie ogranicza tylko do pracy zawodowej. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, współpracuje z Sądeckim Towarzystwem Muzycznym, z Państwową Szkoła Muzyczną I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, z Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu – gdzie był wiceprzewodniczącym Rady Rodziców oraz wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Regionalnego Sądeczoki. Współpracuje z orkiestrami, chórami i zespołami regionalnymi na Sądecczyźnie i w Małopolsce.


Joanna LELEK jest wieloletnim dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce – Zdroju. Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju pod kierownictwem Joanny Lelek jest zaliczany do czołowych i niezwykle aktywnych instytucji promujących kulturę, nie tylko w mieście ale też w regionie i województwie małopolskim.
Ostatnie kilkanaście lat to dla tej samorządowej instytucji niezwykle prężny okres; z niewielkiego ośrodka, rabczański MOK stał się centrum kultury nie tylko dla miasta i gminy, ale promieniującym na cały region.
Praca zawodowa i związana z nią aktywność na polu kultury stawia Joannę LELEK w szeregu osób niezwykle zaangażowanych i twórczych. Od początku sprawowania kierowniczej funkcji zabiegała o wszechstronny rozwój swojej instytucji jako centrum kultury dla miasta, gminy i regionu. Ośrodek pod jej kierownictwem realizuje rocznie ponad 200 imprez kulturalnych i sportowych. Główną, cykliczną imprezą jest Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, którego 40 edycja odbyła się w bieżącym roku. Karpacki Festiwal jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć stymulujących rozwój i zachowanie tradycyjnej kultury w Małopolsce.


Teresa ŁUKASIK z zawodu ekonomista, z pasji i zamiłowania aktywna uczestniczka ruchu folklorystycznego. Od roku 2003 pracuje w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na stanowisku głównej księgowej. Ostatnie kilkanaście lat to okres najbardziej dynamicznego rozwoju Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ: zakończenie wieloletniego remontu kapitalnego budynku SOKOŁA, wyposażenie budynku po remoncie, budowa nowego obiektu Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, włączenie w strukturę Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych jako oddziału instytucji i realizacja ośmiu projektów tzw. miękkich współfinansowanych ze środków unijnych. Wszystkie projekty z udziałem środków unijnych zostały rozliczone i przyjęte przez instytucje zarządzające praktycznie bez uwag. Jest to niewątpliwie wielka zasługa głównej księgowej, Teresy ŁUKASIK.
Teresa ŁUKASIK swojej aktywności nie ogranicza tylko do pracy zawodowej. Od roku 1977 uczestniczy bardzo aktywnie w ruchu folklorystycznym. Zamiłowanie do śpiewu, tradycji i obrzędów ludowych przeniosła do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Piątkowioki”, którego była współzałożycielką. Od tej pory kultywowanie lachowskich tradycji stało się jej życiową pasją. Wraz z mężem Andrzejem, od 1994 roku prowadzi zespół poświęcając każdą wolną chwilę tej działalności. Od początku istnienia zespołu do chwili obecnej społecznie pomaga we wszystkich przedsięwzięciach związanych z działalnością zespołu. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca Teresy ŁUKASIK z dziećmi i młodzieżą. Zespół Regionalny Piątkowioki rozpoczął działalność jako zespół dziecięcy.
Po kilku latach, zespół stał się młodzieżowym i dorosłym. Ale równolegle, Państwo Łukasikowie angażowali do pracy w zespole kolejne pokolenia. Obecnie Zespół Piątkowioki jest wielopokoleniowy i skupia, w czterech grupach wiekowych, ponad sto osób. Zespół bardzo aktywnie uczestniczy w festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.


Beata ROMPAŁA od 27 lat pracuje zawodowo w instytucjach kultury, od 1999 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na stanowisku specjalisty ds. upowszechniania kultury ludowej.
Od początku swojej pracy zawodowej wykazuje duże zainteresowanie a nawet entuzjazm w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie kultury ludowej. Przez wiele lat była członkiem zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy – jednego z najlepiej działających w regionie tarnowskim.
Jest koordynatorem znaczących w całej Małopolsce, przedsięwzięć kulturalnych organizowanych rokrocznie od ponad dwudziestu lat. Z jej inicjatywy realizowane są w regionie krakowskim różnorodne formy kształcenia instruktorów i nauczycieli w zakresie folkloru. Do znaczących zaliczyć należy warsztaty tańca ludowego, plastyki obrzędowej, seminaria związane z obrzędowością doroczną.
W swojej pracy zawodowej wykracza poza obowiązki pracownika i często angażuje się w pracę jako animator inicjując wiele przedsięwzięć.


Andrzej WAŃCZYK z zawodu technik, pracę zawodową rozpoczął w roku 1981. Od roku 1997 pracuje w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu jako Kierownik Administracyjny. Posiadając uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, nadzoruje prace remontowe i inwestycje prowadzone w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ: zarówno duży remont głównego obiektu – budynku SOKOŁA w latach 1994 – 2006 jak też budowę nowego obiektu Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ a także bieżące remonty i prace modernizacyjne w obiektach użytkowanych przez instytucję w Tarnowie i Nowym Targu. Pasją Andrzeja WAŃCZYKA jest taniec ludowy. Od roku 1981 jest członkiem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca LACHY, jednego z najdłużej działających i zasłużonych dla zachowania tradycyjnej kultury zespołu regionalnego Sądecczyzny.Odznaczeni przez Zarząd Województwa
Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego KRZYŻ MAŁOPOLSKI

SREBRNE KRZYŻE

Małgorzata BRODA jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po studiach, w latach 1995 – 1996, pracowała jako dziennikarz radiowy w Radio ECHO w Nowym Sączu a następnie w roku 1997 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza jako rzecznik prasowy Zarządu Miasta. W latach 1998 – 2001 pracowała jako dyrektor Biura Poselskiego posła na Sejm RP Andrzeja Szkaradka. W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu pracuje od 2001 r. Od 8 marca 2007 r. jest dyrektorem Instytutu EUROPA KARPAT – oddziału MCK SOKÓŁ.
Z inicjatywy Małgorzaty BRODY realizowane są cykliczne projekty mające na celu ochronę wielokulturowego dziedzictwa Małopolski i Karpat. Jest pomysłodawcą, koordynatorem i realizatorem dwóch projektów międzynarodowych:
  • Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki MAŁOPOLSKA – KARPATY OFFer.
  • Projekt „Karpacka Mapa Przygody – wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko – preszowskiego pogranicza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.
Małgorzata BRODA jest autorką scenariuszy i reżyserem wielu programów artystycznych, w tym dużych widowisk plenerowych. Prowadzi, z niezwykłym powodzeniem, w całym regionie Małopolski; koncerty, recitale, spotkania, festiwale i konkursy.
W roku 2009, na zlecenie Zarządu Województwa zrealizowała – w ramach Święta Małopolski – serię czterech widowisk – koncertów plenerowych w: Krakowie, Młoszowej, gmina Trzebinia, Tarnowie i Starym Sączu. W roku 2013 zrealizowała – również na zlecenie Zarządu Województwa, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka – duży projekt pn. „Województwo Małopolskie – Kraj Preszowski – 10 lat współpracy dla wspólnego rozwoju”.
Od roku 2015 Małgorzata BRODA jest jednym z głównych organizatorów Kongresu Regionów, odpowiedzialna za program.


Wojciech BOGUCKI to wybitny animator kultury regionalnej: muzyk – multiinstrumentalista, pedagog, przewodnik górski. Gra na skrzypcach, basach, trombicie, dudach, piszczałkach oraz wielu innych instrumentach pasterskich.
Był założycielem i choreografem dziecięcych zespołów regionalnych w Łukowicy, Sromowcach Wyżnych i Tylmanowej. Inicjator powstania zespołów regionalnych w Olszanie i Stroniu. Prowadził szkółki muzykowania ludowego w Podegrodziu, Tylmanowej i Łukowicy.
Jako muzyk – prymista, grał w kapelach wielu zespołów regionalnych, m.in. „Hamernik” w Krakowie, „Dolina Dunajca” i „Lachy” w Nowym Sączu, „Podegrodzie” w Podegrodziu, „Piątkowioki” w Piątkowej oraz „Dolina Popradu” w Piwnicznej-Zdroju. Od 1999 roku wraz z żoną i córkami prowadzi rodzinną kapelę „Muzyka Karpat”, z którą koncertuje zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Wojciech BOGUCKI jest założycielem i pierwszym prezesem Oddziału Związku Podhalan w Łącku. Jest także współzałożycielem oddziałów Związku Podhalan w Obidzy i Piwnicznej.
Niezwykle uzdolniony muzyk, zdobywca głównych nagród w konkursach i przeglądach, m.in. w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej oraz głównej nagrody – BASZTY w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.


Stanisław MIGACZ – od 43 lat jest związany zawodowo z działalnością kulturalną: od 1975 r. w Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, obecnie Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przez wiele lat pracował w Dziale Folkloru i Sztuki Ludowej na stanowisku instruktora ds. muzyki ludowej. Od 2001 pracuje w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ na stanowisku głównego specjalisty ds. amatorskich orkiestr dętych.
Stanisław MIGACZ był jednym z założycieli Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego, a jako dyrektor biura Towarzystwa Muzycznego, w latach 1985 – 2000, z niezwykłą pasją i zaangażowaniem poświęcił się tworzeniu sieci Społecznych Ognisk Muzycznych na terenie Województwa Nowosądeckiego. Dzięki Jego pracy powstało 21 Społecznych Ognisk Muzycznych, w których uczyło się muzyki ok. 800 uczniów pod opieką ok. 130 nauczycieli.
Stanisław MIGACZ jest inicjatorem utworzenia Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych – kształcącego przyszłych dyrygentów na poziomie średnim specjalistycznym. Jest to jedyna taka forma kształcenia dyrygentów amatorskich orkiestr dętych w Polsce. Od początku pełni funkcję kierownika Studium. Do tej pory cztery edycje Studium – dyplomy w latach 2007, 2010, 2013 i 2016 – ukończyło ok. 100 absolwentów pochodzących z terenu całej Polski, nawet z odległych województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego czy lubelskiego.
Stanisław MIGACZ jest inicjatorem i koordynatorem, jednego z największych w Polsce i największego w Małopolsce, Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, organizowanego rokrocznie od blisko 40 lat. W Festiwalu uczestniczy, każdego roku od 80 do 100 amatorskich orkiestr dętych Małopolski. Dzięki Jego pasji, zaangażowaniu i ogromnej pracy powstała w instytucji biblioteka repertuarowa (ok. 500 pozycji) dla orkiestr dętych.
 
ZŁOTE KRZYŻE

Wanda CZUBERNATOWA – jedna z najwybitniejszych polskich poetek ludowych, całe swoje życie związała z rodzinną miejscowością Raba Wyżna. Pisze gwarą i w języku literackim: wiersze, teksty satyryczne, felietony, artykuły do czasopism. Debiutowała w 1960 r. w Gazecie Orzeł Tatrzański w USA. Tysiące tekstów Wandy Czubernatowej publikowały od lat 60 XX w. takie gazety, jak: Dunajec, Dziennik Polski, Za Miastem, Tygodnik Kulturalny, Kamena, Tygodnik Podhalański, Wieści, Chłopska Droga, Zielony Sztandar.
Wanda CZUBERNATOWA prezentowała i prezentuje swoją twórczość również w mediach elektronicznych: przez wiele lat w Polskim Radiu, w audycji „Pod kogutkiem” oraz w TVP w programach przedstawiających zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne a także prowadziła programy, w których prezentowała gotowanie i przyrządzanie potraw regionalnych. W portalu internetowym Potrawy Regionalne, umieściła ponad 300 felietonów w cyklu „Gwarzenie przy warzeniu”.
W latach 60 XX wieku założyła, jeden z pierwszych w Polsce, wiejski kabaret Fijołek, dla którego pisała teksty. Od 25 lat prowadzi Kabaret TRUTEŃ, dla którego pisze teksty gwarowe, a który 4 razy prezentował swoją twórczość w Kanadzie, kilka razy w USA, Słowacji i na Islandii. Kabaret TRUTEŃ jest laureatem wielu nagród, w tym pierwszej nagrody na ogólnopolskim przeglądzie kabaretów wiejskich.
Wanda CZUBERNATOWA wydała kilkanaście tomików wierszy, pisanych zarówno gwarą podhalańską jak i w języku literackim. Oprócz tomików poetyckich opublikowała utwory pisane prozą. Przyjaźniła się z ks. prof. Józefem Tischnerem. Przez lata korespondowali ze sobą, ich listy ukazały się w 2001 r., w formie książkowej jako Wieści z słuchanicy.
Wanda CZUBERNATOWA była inicjatorką i jest od 38 lat opiekunem artystycznym Święta Poezji Góralskiej w Rabie Wyżnej. Rabiańskie święto poezji to spotkanie poetów z szeroko pojętego Podhala, piszących gwarą lub językiem literackim. Przyjeżdżają tu poeci uznani, nagradzani w regionalnych i lokalnych konkursach oraz ci, którzy stawiają pierwsze krotki.
Od kilkudziesięciu lat sławi, w Polsce i za granicą, kulturę Małopolski.


Benedykt KAFEL – absolwent etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1976 roku związany zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, obecnie Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, gdzie zatrudniony jest na stanowisku głównego specjalisty ds. folkloru. Pomysłodawca wielu przeglądów i konkursów folklorystycznych.
W 1979 roku zainicjował utworzenie w instytucji Działu Folkloru i Sztuki Ludowej, którym kierował przez 24 lata. Jest jurorem i konsultantem najważniejszych przeglądów, festiwali, konkursów, zarówno regionalnych, krajowych, jak i tych o zasięgu międzynarodowym.
W latach 1988 – 1993 był członkiem Zespołu Ekspertów przy Ministrze Kultury i Sztuki. Jest członkiem – założycielem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji CIOFF. Obecnie jest członkiem Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Benedykt KAFEL od wielu lat, z niezwykłym zaangażowaniem i wielką pasją prowadzi na terenach regionów etnograficznych Małopolski prace dokumentujące zjawiska tradycyjnej kultury ludowej.
Z Jego inicjatywy zostało utworzone w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ archiwum zasobów kulturowych województwa – w zakresie folkloru i sztuki ludowej. Jest to jedyne tego typu archiwum na południu Polski. Dzięki jego zaangażowaniu udało się zgromadzić jeden z największych zbiorów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego (dokumentacja fotograficzna, filmowa, dźwiękowa – głównie muzyka i śpiew ludowy, dokumentacja obrzędów i zwyczajów ludowych.
Sprawuje opiekę nad twórcami współczesnej kultury ludowej w zakresie konsultacji merytorycznych, doskonalenia warsztatowego artystów i kadry instruktorskiej zespołów folklorystycznych oraz pomocy w działaniach organizacyjnych. Dba o twórczy rozwój regionalnego dziedzictwa, o przekaz pokoleniowy, świadome i zgodne z tradycją wykorzystanie elementów regionalnej kultury, zabiega o upowszechnienie i promocję artystycznych dokonań w dziedzinie sztuki ludowej i folkloru.


Dariusz RZEŹNIK związany z Regionalnym Zespołem DOLINA POPRADU od 23 lat. Początkowo jako tancerz i śpiewak, a od 2009 roku jako kierownik oraz instruktor tańca. Pod jego kierownictwem znacznie zmienił się wizerunek i uatrakcyjnił prezentowany przez Zespół program. Opracowano i przedstawiono wiele zapomnianych już obrzędów i zwyczajów z regionu górali nadpopradzkich.
Zespół pod kierownictwem Dariusza Rzeźnika wielokrotnie zdobywał nagrody na festiwalach i przeglądach folklorystycznych. W ostatnich latach Regionalny Zespól DOLINA POPRADU odniósł duże sukcesy, które w znacznym stopniu są zasługą Dariusza RZEŹNIKA: w 2014 r. otrzymał nagrodę Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana a w roku 2015 r. kolejną złotą ciupagę na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
Na uznanie zasługuje nie tylko działalność oraz sukcesy odniesione przez zespół pod kierownictwem DARIUSZA RZEŹNIKA, ale jego wielka pasja i zaangażowanie w odtwarzanie i ocalanie folkloru górali nadpopradzkich. Od kilku lat trudni się dokumentowaniem powoli ginącego już folkloru górali nadpopradzkich. Prowadzi etnograficzne badania terenowe, zbiera opisy dawnych zwyczajów i obyczajów górali z okolic Piwnicznej. To dzięki jego pasji i pracy Zespół nadal poszerza swój repertuar włączając do programu kolejne, dawne zwyczaje i obrzędy oraz zapomniane dzisiaj przyśpiewki i melodie.
Dariusz RZEŹNIK odnosi także sukcesy jako instrumentalista. Nauczył się grać i wprowadził do kapeli heligonkę, tradycyjny instrument wyparty obecnie przez akordeon. Współpracuje z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ jako konsultant, wykładowca na kursach i seminariach dla instruktorów zespołów regionalnych. Jest doskonałym pedagogiem, potrafiącym w umiejętny sposób przekazać i zaszczepić w młodych ludziach szacunek do tradycji własnego regionu. Dzięki jego zaangażowaniu, niezwykłej atmosferze, którą potrafi stworzyć, do Zespołu wstępują kolejne pokolenia Piwniczan.
Inicjator założenia oraz prezes Stowarzyszenia Górali Nadpopradzkich w Piwnicznej-Zdroju.Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS
 
Małgorzata KALARUS - absolwentka Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 37 lat pracuje nieprzerwanie w dziedzinie upowszechniania kultury. Przechodząc przez kolejne poziomy pracy w kulturze; od szeregowego pracownika w wydziale kultury w urzędzie miasta i gminy w Krynicy - Zdroju, poprzez pracę instruktora w instytucji regionalnej, kolejno przez kilka lat na stanowisku kierownika działu i wreszcie od 1987 r. pełni funkcję wicedyrektora wojewódzkiej instytucji kultury, w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w województwie nowosądeckim i w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Małopolsce. Niezwykle zaangażowana, poświęca swoją wiedzę i czas pracy – ponad obowiązki, przede wszystkim dla amatorskiego ruchu artystycznego i w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego Małopolski.
Niewątpliwe sukcesy Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, jako instytucji regionalnej w dziedzinie amatorskiego ruchu artystycznego, są w dużym stopniu zasługą Małgorzaty KALARUS. MCK SOKÓŁ jest jedyną w Małopolsce instytucją, która systematycznie i systemowo realizuje program ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.
Wiele przedsięwzięć realizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ma wymiar międzyregionalny, ogólnopolski i międzynarodowy. Projekty te oddziałują przede wszystkim na środowisko kultury w Małopolsce ale inspirują również środowiska w innych regionach do podejmowania podobnych inicjatyw.
W dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, największym i znanym przedsięwzięciem jest ŚWIĘTO DZIECI GÓR Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, którego koordynatorem jest Małgorzata KALARUS.
Od roku 2015 Małgorzata KALARUS jest jednym z głównych organizatorów Kongresu Kultury Regionów, odpowiedzialna za organizację.
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook

Kultura regionalna znaczy tyle, co własna tożsamość. Jesteśmy tacy, jak kultura naszych regionów.

LESZEK ZEGZDA
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
INICJATOR KONGRESU


 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz 

tel. +48 18 448 26 10 (sekretariat)
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

tel. + 48 18 448 26 00 (kasa/recepcja)
 

[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.